UBND thành phố Đà Lạt ban hành Quy chế tạm thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của Nhân dân, tổ chức qua ứng dụng Đà Lạt Trực tuyến

20/09/2019 1038 0
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 về việc ban hành “Quy chế tạm thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của Nhân dân, tổ chức qua ứng dụng Đà Lạt trực tuyến”

Căn cứ Quyết định 1365/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018 – 2020; Thông báo số 180/TB-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về kết luận của đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban điều hành triển khai Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” tại cuộc họp Ban điều hành và đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đà Lạt

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 về việc ban hành “Quy chế tạm thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của Nhân dân, tổ chức qua ứng dụng Đà Lạt trực tuyến”, trong đó có các loại ý kiến phản ánh:

  1. Phản ánh thái độ, chất lượng phục vụ: Là những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà; không thực hiện, thực hiện không đúng Quy định của Nhà nước; thái độ ứng xử của CBCCVC.
  2. Phản ánh, kiến nghị theo lĩnh vực: Là những phản ánh, kiến nghị trên các lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng; trật tự đô thị; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; an toàn giao thông; thuế; vệ sinh an toàn thực phẩm... những vấn đề phát sinh trong cuộc sống có ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tổ chức hoặc của cộng đồng dân cư.
  3. Những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân liên quan đến cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, giải quyết thủ tục hành chính, các hoạt động khác của chính quyền các cấp.
  4. Không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Và quy định đối với Nhân dân, tổ chức sử dụng ứng dụng Đà Lạt trực tuyến:

  1. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, hình ảnh, âm thanh...
  2. Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị theo lĩnh vực
  3. Trường hợp đăng ký nhận thông tin phản hồi phải cung cấp đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Nhân dân, tổ chức.

Người dân, tổ chức có thể gửi ý kiến trực tiếp đến các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn giúp chính quyền các cấp phục vụ nhân dân tốt hơn và các chính sách mới được cung cấp đến người dân, tổ chức qua môi trường mạng, tăng tính minh bạch, sự hài lòng của người dân với chính quyền các cấp.

Thành phố Đà Lạt

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu