Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay

04/05/2021 722 0
Văn bản số 2703/UBND-VX3 ngày 3 tháng 5 năm 2021 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về việc Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.

                                                    

 

                                                                  

 

                                                                 

                                                                 

 

                                                                         

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu