Hội nghị về giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ được tổ chức tại Lâm Ðồng

20/05/2018 25/05/2018

36, Trần phú, Phường 4, Tp Đà Lạt

5632 1

Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các hội nghị chuyên đề năm 2018. Theo đó, Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội nghị về giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Lâm Đồng trong tháng 5 năm 2018. 

Thủ tướng yêu cầu nội dung hội nghị phải đạt được tinh thần đổi mới, nhận diện được những cơ hội và thách thức, bao quát đầy đủ các mặt, có tính khoa học, có định hướng, kiến nghị, giải pháp cụ thể; Sau hội nghị phải đề xuất ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo những vấn đề cụ thể, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, tạo được khí thế mới, xu hướng phát triển mới, thúc đẩy sáng tạo, chủ động, phân công, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, cơ sở.

Hiện nay, cả nước mới có khoảng 1% tổng số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, với số vốn chiếm gần 3% tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh cả nước. Lâm Đồng đang là tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nhiều kết quả ấn tượng: có gần 50.000 ha diện tích đất canh tác sản xuất nông nhiệp công nghệ cao; thu hút được hơn 1.400 doanh nghiệp đầu tư; giá trị sản xuất trung bình đạt 300 triệu đồng/ha/năm; nhiều diện tích sản xuất đã cho doanh thu 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng/ha, cá biệt đã có thể đạt 8 tỷ đến 24 tỷ đồng/ha. Xuất khẩu nông sản của Lâm Đồng chiếm 80% tổng giá trị xuất khẩu của cả tỉnh. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tiếp tục nhân rộng đã tạo điều kiện thu hút được các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư.

(Báo Lâm Đồng Online)

Bản đồ

Lịch trình mẫu