Open Time: 10:00 - Close Time: 22:00

Phone: 090 816 19 60

Address: 27 Triệu Việt Vương, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Vang Hoa Hong Da Lat 2017

Average Price / People : 50,000 đ - 2,000,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

27 Triệu Việt Vương, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

090 816 19 60

vanghoahongdalat2017@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img