Open Time: 17:30 - Close Time: 23:59

Phone: 091 122 99 26

Address: 60b/3 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Thu Ky DJ Bar

Average Price / People : 50,000 đ - 1,800,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

60b/3 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

091 122 99 26

thukydjbar@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img