Open Time: 08:00 - Close Time: 21:00

Phone: 0906278172

Address: 204A Phan Đình Phùng, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Mummum - Heaven Eating

Average Price / People : 6,000 đ - 65,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

204A Phan Đình Phùng, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0906278172

mumumdalat@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img