Open Time: 17:00 - Close Time: 23:59

Phone: 01692974670

Address: 53A Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

King Karaoke

Average Price / People : 100,000 đ - 300,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

53A Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

01692974670

kingkaraoke@dalatcity.org

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img