Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0263 3555 979

Address: 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 07, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Green Box Vietnam Coffee

Average Price / People : 30,000 đ - 50,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 07, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0263 3555 979

greenboxcoffee@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img