Dalat

24/06/2021 540 0
Trong xu hướng có nhiều điểm đến du lịch mới nổi lên thì nghiên cứu năng lực cạnh tranh là một trong những công việc cần thiết giúp điểm đến du lịch Đà Lạt xác định được vị trí của mình so với các đối thủ cạnh tranh để quy hoạch và có những hướng đi cho phù hợp. Trên nền tảng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch của Metin Kozak và Dwyer & Kim, tác giả đã kết hợp với 4 phương pháp để xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đà Lạt. Đề tài đã tiến hành tổng hợp, phân tích và đánh giá khả năng đáp ứng những mong đợi, kì vọng của Đà Lạt với khách du lịch. Trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Đà Lạt, đề tài đã đề xuất 5 nhóm giải pháp làm định hướng cho điểm đến du lịch Đà Lạt, để từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.

Related Post

Sample Plan