Celebrating 46 years of the Liberation of the South for the reunification of the country (April 30, 1975 - April 30, 2021)

23/04/2021 23/04/2021

Tại Điểm tham quan Làng Nấm Đà Lạt - Tổ Măng Line - Phường 7 - Thành phố Đà Lạt

846 0

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND Thành phố Đà Lạt tổ chức phục dựng lễ cưới của dân tộc K' Ho

Map

Sample Plan